Политика за поверителност и защита на личните данни

Политика за поверителност и защита на личните данни

Общи положения

Тази електронна страница е създадена в подкрепа на кампанията на коалиция Синя България за изборите за национален и на европейски парламент на 9.06.2024 г.

Страницата е създадена и се администрира от екипа на Политическа партия „Консервативно обединение на десницата“ („ПП КОД“).

Страницата предоставя възможност за извършване на дарения във връзка с провежданата кампания. В тази връзка, чрез страницата се събират и обработват Ваши лични данни, каквито са три имена, ЕГН, постоянен адрес, банкова сметка, данни за контакт с Вас. Тези данни се събират и обработват в съответствие с изискванията на Закона за политическите партии и ограниченията, които същият поставя по отношение на приемането на дарения от политически партии, тяхното отчитане, деклариране и проверка. 

Вашите лични данни се предоставят на трети лица, както се изисква от закона за изпълнение на съответните задължения по декларирането им, връщане на неправомерно получени средства или средства, за които има подозрение или е доказано, че са получени по престъпен начин, или средства, които целят получаването на облага от участниците в местните избори 2023 година.

Лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за политическите партии предоставят декларация за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над една минимална работна заплата. В този смисъл Вашите лични данни в обем, необходим да изпълним изискванията на Закона за политическите партии, ще бъдат разкрити в регистър на даренията, който може да бъде намерен на поддържаната електронна страница.

Вашите данни от декларацията за произход на средствата също ще бъдат качени на електронната страница. Преди оповестяване на тази информация, ние ще заличим данните, за които смятаме, че надвишават границата на необходимото за изпълнение на задължението за публичност на получените средства. Така напр. Вашето ЕГН, адрес и др. контакти ще бъдат предварително заличени от декларацията от нас преди нейното качване на електронната страница.

През електронната страница ще се събира и информация за Вашите три имена, електронна поща/телефон, район, в който живеете и район, в който гласувате. Тази информация е предоставена от Вас, в случай че сте изразили желание да използвате формата ни за контакт и да получавате обратна връзка от нас по повод на провежданата кампания (секция „Включи се в кампанията“ от електронната страница). С предоставянето на тази информация, Вие сте изразили съгласието си да се свързваме с Вас по време на кампанията и да Ви ангажираме в различни инициативи като част от нашия екип. Данните за района, в който живеете и района, в който гласувате ще ни насочат за това кой от нашите сътрудници да се свърже с Вас, къде бихте могли да ни помогнете с кампанията, както и в кои инициативи можем да Ви включим ефективно.

Тази електронна страница използва и политика за бисквитки, която можете да намерите прикачена в секция Политика за бисквитки.

Колко дълго съхраняваме вашите лични данни?

Ще съхраняваме Вашите данни, колкото е необходимо за целите на предоставяне на информация на Сметната палата, създаването на съответните счетоводни отчети, декларирането на получени дарения, евентуални финансови проверки и ревизии, както и за целите на оповестяване на регистрите на дарения и произход на дарените средства. Всички тези данни се съхраняват, за да се изпълнят наши законови задължения.

Как да оттегля съгласието си?

Ако след като ни предоставите данните си за контакт във връзка с формата ни за обратна връзка, промените решението си, можете да оттеглите съгласието си да се свържем с вас по всяко време, като се свържете с нас на следния електронен адрес: team@sinyabulgaria.bg.

Оттеглянето на Вашето съгласие не означава не означава, че можем да унищожим всички Ваши лични данни, които сте ни предоставили. Така например, данните във връзка с направени от Вас дарения ще продължават да се обработват от нас, независимо от изразено от Вас желание да ги унищожим.

Разкриване

Можем да разкрием Вашата лична информация, ако по закон сме задължени да направим това, както е описано по-горе в секция Общи положения.

Съхранение на данни

Вашите данни се съхраняват чрез бази данни на ПП КОД. Ние съхраняваме вашите данни на защитен сървър. Част от Вашите данни, както е описано по-горе в настоящата политика, ще бъдат качени на тази електронна страница.

Услуги и връзки на трети страни

По принцип доставчиците на трети страни, използвани от нас, ще събират, използват и разкриват вашата информация само до степента, необходима, за да им позволим да извършват услугите, които ни предоставят.

Когато кликнете върху връзки на нашия сайт, те могат да Ви насочат далеч от нашия сайт. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност на други сайтове и Ви насърчаваме да прочетете техните декларации за поверителност.

Промени в тази политика за поверителност

Ние си запазваме правото да променяме тази политика за поверителност по всяко време, така че, моля, преглеждайте я често. Промените и поясненията влизат в сила веднага след публикуването им на страницата. Ако направим съществени промени в тази политика, ще Ви уведомим тук, че тя е актуализирана, така че да сте наясно каква информация събираме, как я използваме.

Вашите права по отношение на събраните от нас личните данни

При спазване на приложимото законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, администрирани и обработвани от ПП КОД чрез тази електронна страница:

  1. Право на достъп до Вашите лични данни, които се обработват от администратора;
  2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
  3. Право на изтриване(„право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
  4. Право на ограничаване на обработванетопри наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  5. Право на преносимост на данните– в определените от закона случаи, да направите възражение да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
  6. Право на възражениепо срещу обработването на Вашите лични данни;
  7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен;
  8. Право на оттегляне на съгласие– в случаите, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие. Подобно оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на съгласието ви за периода до оттеглянето на това съгласие
  9. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или съда.

Въпроси и информация за контакт

Ако искате достъп, коригиране, изменение или изтриване на всяка лична информация, която имаме за Вас, регистриране на жалба или просто искате повече информация, можете да се свържете с нас.

Искането следва да се направи чрез писмено известие до централата на партията на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 15, ет. 3 или на адрес на електронна поща: team@sinyabulgaria.bg. Заявките се обработват в срок 30 дни от получаването им.

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган

Надзорен орган

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 02/91-53-518

Email: kzld@cpdp.bg, Електронна страница: www.cpdp.bg