Енергетика, ресурси и околна среда 

Енергетика, ресурси и околна среда 

Синя България вярва, че енергийната и ресурсна обезпеченост са в основата на всяка силна индустриална икономика. Затова се застъпваме за налагане на консервативна енергийна и ресурсна политика, която изисква и цели надежден и независим достъп до изобилна, надеждна, евтина и чиста енергия и базови суровини. 

Синя България вярва, че качеството на околната среда е в пряка зависимост от нивото на икономическо развитие на една страна. Ако искаме да опазваме околната среда, трябва преди всичко да станем по-богати. Дългосрочното й опазване е възможно само, когато е съобразено с реалностите на свободния пазар, тоест отразява естественото поведение на хората.

  1. Енергетика и ресурси

Синя България отхвърля утопичното фокусиране на Европейската зелена сделка върху постигането на нетни нулеви емисии на парникови газове към 2050 г. и ще работи за нейното преразглеждане. Приемаме основополагащите пазарни принципи на енергийната политика на ЕС, но се противопоставяме на превръщането на възобновяемите енергийни източници от средство в абсолютна и безусловна цел.

Синя България знае, че свободният пазар е най-добрият инструмент за постигане на високо качество и ниска цена на даден продукт или услуга. В този смисъл, ние ще работим за ограничаване на държавното участие в енергетиката чрез приватизация, отдаване на концесии и  листване на борсата на големите държавни дружества в сектора. 

Синя България настоява за пълна либерализация на електроенергийния пазар (от производството до продажбата), съобразена с естествените му ограничения – нужда от електроенергиен системен оператор, който да поддържа непрекъснато равенство между производство и потребление и осигуряването на гаранции за енергийната сигурност и независимост на България.

От друга страна Синя България осъзнава, че свободният пазар не може да изпълнява политически цели, каквато е пълната декарбонизация на енергетиката. Опитите да бъде използван по такъв начин доведоха до рекордни цени на енергията (електричество и природен газ), енергийна бедност, завръщане към изгарянето на дърва, повече замърсяване, необратима загуба на енергоемки индустрии и цялостна неконкурентоспособност на европейската икономика. 

Затова Синя България настоява за ограничаване на обхвата или пълното премахване на механизми, които изкривяват пазара в полза на конкретни технологии, вкл. грантове, субсидии, данъчни облекчения, приоритетно изкупуване на енергия от ВЕИ, облагане на „политически некоректни“ технологии или енергийни източници (Европейската схема за търговия с емисии). Тези механизми бяха въведени с цел подпомагане на иновативни и ниско-въглеродни технологии и свършиха своята работа – ВЕИ и електромобилите  вече са конкурентни на пазара и нямат нужда от допълнително подпомагане. 

Синя България ще работи за участие на всички на пазара на ток и прекратяване на практиката индустрията да субсидира домакинствата чрез цената на електроенергията.Това ще стимулира частните инвестиции в енергийна ефективност, газификация и ВЕИ за собствено ползване, които все още разчитат основно на субсидиране. 

Синя България ще работи за въвеждане на схеми за целенасочено подпомагане на енергийно бедни домакинства. Едновременно с това ще търсим начини за ограничаване използването на твърди горива (дърва, въглища и др.) за отопление на домакинствата, тъй като те представляват основен замърсител на въздуха в градовете ни. 

Синя България смята, че високите цени на бюрократично въведената търговия с емисионни квоти налагат на българската и европейска енергетика и индустрия непреодолима тежест в сравнение с глобалната и регионална конкуренция. Цените на въглеродните кредити в доброволната търговия по света реално отразяват фактическата готовност за плащане на потребителя за декарбонизация. Те са над 10 пъти по-ниски. Европейската търговия с квоти трябва да се приравни с тях, ако искаме нашата индустрия да запази конкурентоспособност. 

Синя България осъзнава, че българските находища на лигнитни въглища и комплекса Марица-Изток са в основата на енергийната сигурност и независимост на страната. В условията на свободен и доброволен пазар на въглеродни квоти (много по-ниски цени) те отново ще бъдат конкурентни и ще продължат да осигуряват както евтина и надеждна енергия на нацията, така и високо качество на живот в региона. 

Синя България ще създаде условия за максимално и приоритетно оползотворяване на наличните собствени източници на надеждна енергия, защото само те могат да гарантират енергийната ни независимост. Освен въглищата това включва инвестиции в собствен добив и използване на енергийни ресурси като природен газ, биомаса, отпадъци, геотермална енергия, уран, изграждане на нови ПАВЕЦ и други системи за съхранение на енергия.

Синя България е против крайни бюрократични намеси в пазарните отношения като забраната на продажбите на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене, забраната за летене на къси разстояния, забраната за използване на газ за отопление, налагането на допълнителни данъчни тежести върху всяка употреба на горива и т.н. Това са примери за недопустимо ограничаване на свободния избор, които са несъвместими с разбирането ни за пазарна икономика. 

Синя България подкрепя европейската инициатива за стимулиране на добива и преработката на суровини от критично значение и развитието на индустрията за нетна нула в ЕС. Нещо повече, смятаме, че тя трябва да обхваща всички суровини и индустрии, вкл. жизненоважни ресурси и продукти, които днес Европа внася в опасно високи проценти. Това прави Европа уязвима и слаба в геополитически контекст. 

В този смисъл България е в особено добра позиция в рамките на ЕС, защото има значими находища на полезни изкопаеми, обширни гори и плодородна земя. Освен това имаме относително добре запазени и конкурентни добивна и преработвателна индустрия, които са в основата на социално-икономическото развитие на регионите. Фактите показват, че доходите и качеството на живот в индустриалните общини в провинцията са на много по-високо ниво от останалата част от страната. Синя България ще работи за подобряване на условията за инвестиции за тези индустрии. 

Сина България ще работи за преразглеждане или цялостно отхвърляне на настоящата Таксономия за устойчиви инвестиции на ЕС, която се опитва да постига политически цели, насочвайки парите на частните инвеститори към определени сектори. Смятаме, че тя представлява прекалена намеса в пазарната икономика, която води до изкривявания на капиталовите потоци. Приликите с плановата икономика от комунистическото минало са твърде големи. Резултатите от прилагането й няма да бъдат много различни. 

  1. Опазване на околната среда и защита на природата

Синя България се застъпва за налагане на разумен екологичен модел, който изисква от държавата и нейните граждани запазване на природата в най-чист и здравословен за живеене вид. 

Синя България приема основополагащите принципи на екологичната политика на ЕС, но в същото време се противопоставя на превръщането на грижата за природата в ляв политически инструмент за налагане на зелен диктат и рекет, базиран върху пропаганда на страха. В този смисъл Синя България отхвърля абсолютната фиксация на европейските политики върху спешната декарбонизация без оглед на страничните ефекти както върху икономиката, така и върху всички компоненти на околната среда и биологичното разнообразие.

Синя България ще работи за постигане на стандартите на ЕС за качество на въздуха, водите и почвите, защото те имат най-пряко въздействие върху здравето и щастието на нацията. Чистата околна среда е както следствие, така и предпоставка за социално-икономически просперитет.   

Синя България ще работи за постигане на стандартите на ЕС за емисии на замърсители от индустрията, защото това е единственият начин тя да оцелее и запази конкурентоспособност в Европа и света през XXI век. Тъй като въглеродният диоксид не е замърсител, стандарт за него няма. Поставянето на намаляването на емисиите на въглероден диоксид в центъра на индустриалната екологична политика на ЕС е контрапродуктивно.  

От друга страна, Синя България приема реалностите на глобалното изменение на климата и нуждата от проактивни мерки за адаптация на икономиката и обществото към всякакви климатични и метеорологични явления. Адаптацията винаги е била и ще остане съществен елемент от развитието както на отделни страни, така и на човешката цивилизация като цяло. В този смисъл Синя България ще работи за разумни политики за превенция и предотвратяване на щети.  

Синя България ще работи за постигане средните нива на ЕС за ресурсна продуктивност, чрез удължаване на полезния живот на ресурсите в икономиката. Ще създадем условия за бизнеси, свързани със поделяне, поправка и повторно използване. Ще работим за минимизиране на депонирането на отпадъци и запазване на чистотата на градовете, реките и плажовете ни. 

Синя България е за опазване и по-ефективно използване на възобновяемите водни и биологични ресурси на България, вкл. гори, земеделски земи и биоразнообразие. Умелото и  адекватно стопанисване, а не изоставянето им, е в основата на подобряване на качеството на екосистемните услуги, които получаваме от тях. 

Синя България е за въвеждане на пазарни механизми в модела на природозащита у нас, който в момента залага изцяло на държавната власт и колективната (без)отговорност. Ние сме за ефективна защита на природата, чрез по-широко използване на пазарни механизми и овластяване на местните общности. Това е напълно възможно, защото дивата природа е сред най-редките ценности на Европа, а България все още има такава. Трябва да намерим начин да извлечем максимална полза от икономическата й стойност – само така всеки българин ще има стимул да я пази. Последното може да стане само чрез пазарни механизми.  

В резюме, Синя България е за отстояване на националните интереси в областта на екологичните и климатични политики на ЕС и постоянно търсене на пресечната точка между тях и нуждата от изпреварващо социално-икономическо развитие на страната.