Правосъдие

Правосъдие

Законността е основно средство за функциониране на държавата. България днес е лишена от него. Приемат се закони с лобистка насоченост, а същевременно неспазването на законите е ярко изразена деформация на обществото ни. Ние ще изработим задължителни стандарти и ясен механизъм за гаранции че всеки който е получил власт ще я упражнява по строго определен начин и ще носи реалната отговорност за действията си и ще се отчита. 

Досегашният опит да се извършат промени в съдебната власт, категорично определяме като пълна катастрофа. Ясно е, че зад всички досегашни псевдо реформи стои една цел – продължаване на порочния начин на управление, който се отличава с некомпетентност, корупция, злоупотреба с власт и влияние, липса на отчетност на магистратите, неефективен контрол от страна на Висшия съдебен съвет и практическа безотговорност на всички нива на дейност в съдебната система. 

Независимостта, ефективността и прозрачността на съдебната система са наша приоритетна цел, като политическа сила, бореща се за изграждане на истинска правова държава. „Синя България“ счита, че независимостта и безпристрастността на съдебната власт са част от същността на правото на справедлив съдебен процес и са от ключово значение за защитата на европейските и северноатлантическите ценности. Не са достатъчни единствено промени в позиционирането и правомощията на главния прокурор във функционалната структура на прокуратурата, включително и при разследванията спрямо него, но и премахването изцяло на  политическото влияние в управлението на съдебната власт.

Коалиция „Синя България“ предлага разработен механизъм, който да  гарантира както независимостта на съдебната система, така и независимостта на отделните магистрати. Съществуването на независими и безпристрастни съдилища, прокуратура и органи на досъдебното производство е структурно изискване на всяка правова държава. 

Нашите законодателни инициативи в областта на съдебната реформа на първо място ще са свързани с виждането, че всеки гражданин следва да възприема независимостта на магистратите като гаранция за истината, свободата, спазването на човешките права и безпристрастно правосъдие, защитено от външно влияние. Независимостта на магистратите не е изключително право или привилегия, дадени им за техен личен интерес, а е в интерес на законността и на всеки, който търси и очаква правосъдие. В тази връзка, ние ще създадем необходимите инструменти за управление и  постоянна оценка на съдебната  система, както и ще предприемем необходимите мерки за подобряване на правораздаването.

За изпълнение на тези цели:

 • Ще извършим законодателни промени за актуализиране на изискванията за подбор и назначаване на магистратите, преодоляване на дисбалансите при натовареността на магистратите, актуализиране на съдебната карта, преодоляване на кадровите дефицити в съдилищата и съдебната администрация, прокуратурата, както и тези в досъдебното производство, в МВР и всички останали право охранителни органи. 
 • Актуализиране на изискванията за подбор и назначаване на магистратите с цел пълна прозрачност в условията за избиране на кандидати, така че магистратите, а и самото общество да могат да бъдат сигурни, че назначаването е изключително заради качествата на кандидата и въз основа на неговата/нейната квалификация, способности, честност, чувство за независимост, непредубеденост и ефективност. 
 • Прозрачността е основен фактор за изграждане на доверието на гражданите във функционирането на съдебната  система и е гаранция за предотвратяване на политическо влияние или впечатлението за защита на лични интереси, взаимно предпазване и назначаване с връзки в самата съдебна  власт. Прозрачността в назначаването и повишаването на магистратите, трябва да бъде гарантирана като се публикуват условията за назначаване и описанието на длъжността. Всяка заинтересована страна трябва да може да може да провери дали при назначенията и повишенията Висшият съдебен съвет е приложил правилата и критериите, основани на качествата (на кандидата).
 • Премахване на несменяемостта на магистратите, което да стане чрез ежегодна атестация, изцяло изградена на нов принцип. Въпросите, свързани с професионалната оценка на магистратите имат две страни: първо, оценката на качеството на съдебната система и второ, професионалната им компетентност. Атестацията не трябва да се състои само от разглеждане на юридическия опит и общата професионална компетентност, но и от по-лични качества, като например нравственост, комуникационни умения и др. 
 • Нови критерии при повишаването на магистратите, което да е в съчетание с пакет от принципи на професионалната етика, които трябва да се считат за работен инструмент на съдиите, прокурорите, следователите и останалите право охранителни органи. Въвеждане за магистратите на по-ефективен контрол и санкции за корупция и злоупотреба с магистратската власт, както и въвеждане на нови стандарти и ефективни механизми за контрол, за материална и морална отговорност съчетани в духа на съвременните европейски практики. 

За ефективното функциониране на съдебната система, чрез промени в законодателството, ние целим и запазване на имиджа на правосъдието. Съдебната  власт трябва да има правото не само да излага  публично своите виждания, но също така и да предприема всички необходими действия пред обществото, политическите власти, медиите и др., за да защити репутацията на съдебната, прокурорската или друга право охранителна институция и/или нейните членове.

Актуализиране на съдебните карти, което да стане чрез идентифициране на факторите, които следва да бъдат взети под внимание при вземането на решение относно големината и местоположението на даден съдебен район:  

 • Гъстота на населението
 • Големина на съдилищата и прокуратурите в съответния район 
 • Потоци от производства и натовареност
 • Географско положение и наличен транспорт и инфраструктура
 • Компютъризация, съдебно оборудване и културно ниво
 • Ниво на заетост
 • Алтернативно решаване на спорове (АРС) /медиация, Наличие на правно консултиране, Сътрудничество с външни системи (затвори, полиция, адвокатура, нотариат, научни  и преподавателски звена в сферата на юридическата наука и др.)

За нас достъпът до правосъдие е основен принцип на върховенството на закона и се отнася до правото на човек да упражнява правата си. Достъпът до правосъдие в сега действащата съдебна система, не гарантира неговата ефективност. За да имаме наистина ефективно правосъдие, ние ще предложим пакет от промени касаещи:

Продължителността на съдебното производство 

До сега, законодателните инициативи относно времетраенето на съдебното производство се базираха на популисткото схващане за бързо времево производство без обаче да се отчита качеството на процеса. Времето, което е необходимо на съда, за да се произнесе с решение, зависи от това колко е сложно делото и на колко инстанции е обжалвано решението. Поради това, а и с оглед качеството на правосъдието, не е възможно да се определи прецизно колко време следва да отнема разглеждането на делата. Ето защо с цел ускоряване във времето, но и съчетание с качеството, ние ще въведем ускорени производства за разглеждане на неотложни случаи. Ще създадем опростени процедури за разглеждане на дела, свързани с искове на малка стойност или несъдържащи сложни въпроси с доказателства и казуси в нормативната уредба. Ще работим за изваждане от съответните процесуални закони – наказателни, административни и др., на по-леки производства, които предвиждат и по-леки санкции или наказания /например глоба и др./ от компетентността на съда и прокуратурата и прехвърлянето им в компетентност на съответната държавна администрация или местна власт.

Съдебни разходи и правна помощ

 • Намаляване на таксите на физически и юридически лица за завеждане на дела
 • Премахване на привилигированото положение държавните институции да не заплащат такси за завеждане на дела
 • Премахване на държавните такси за касационни производства, въведени с промените в Административно процесуалния кодекс

Срокове

Лицата, които твърдят, че правата им са нарушени, и желаят да се обърнат към съда, са задължени да заведат дело в определен срок. В редица процесуални закони тези срокове са изключително кратки. Ние ще извършим законодателни промени, като при определяне на новите срокове ще се постигне справедлив баланс. Промени относно приемане на справедливи и балансирани  сроковете ще се направят и в административните производства – проверки, ревизии и др. Ще въведем разумни срокове, в които държавата да изплаща разноски по които е осъдена или по други нейни плащания и задължения към физически или юридически лица.

Правни средства за защита, достъпни на европейско и международно равнище

Когато физически или юридически лица са изчерпали възможностите за защита на правата им пред националните съдилища, те ще могат да се обърнат към европейски или международни правораздавателни органи, като за целта ще бъде въведена допълнителна от държавата правна помощ.