Социална политика

Социална политика

1. Връщане на личната отговорност 

Синя България ще работи за налагане на нов консервативен социален модел, който ще осигурява справедливо разпределение на данъчните тежести,  базова социална солидарност и условия за развитие на личната креативност и инициатива, в условията на конкуренция. Просперитетът на нацията и на всеки индивид са резултат на усилията на всички нейни граждани, а не от действията на държавата. 

Нашите принципи са:

 • Държавата не може да фаворизира отделни групи, малцинства или сдружения със специални права и социални привилегии, за сметка на равнопоставеността на всички.
 • Обществото не дължи социално подпомагане на хора, които не участват в процеса на създаване на обществени блага, с изключение на децата и хората с трайна невъзможност да работят поради заболяване или възраст.
 • Всички социални помощи за здрави работоспособни хора се заменят със заплащане за положен труд чрез субсидирана заетост. Директното социално подпомагане допълнително задълбочава маргинализирането им и оставя цели групи трайно изключени от обществения живот.
 • Хората, които, с данъците върху труда си, финансират подобряването на публичната среда и социалните системи, са в правото си да изискват норми на поведение от тези, които са само ползватели на произведените от други блага. Държавата е длъжна да  наложи спазването на тези норми.

2. Подкрепа за децата и семействата

Децата са богатството и бъдещето на България и тяхното благосъстояние трябва да стои в центъра на всички политики. Семейството е естествената форма за отглеждане и възпитание на децата, а едно богато и проспериращо общество  може да съществува само тогава, когато има здрави и грижовни семейства. Затова ние поставяме подкрепата на семействата и децата в основата на социалната политика на държавата.

Основните цели, към които ще бъде насочена семейната политика са икономическа стабилност на семействата, съвместимост между семеен и професионален живот и добър живот за децата и инвестиции в тяхното развитие.

3. Политика на пазара на труда

Ние ще обърнем трудовата политика към малкия и средния бизнес, към българското семейство и към обедняващите райони на страната.

            Част от мерките на пазара на труда, включват:

 • Нов Кодекс на труда, отчитащ нуждите на бизнеса и работещите от адекватна за времето, в което живеем уредба на трудовите отношения. Ще насърчим гъвкавите форми на заетост, като почасовата работа, работата от вкъщи, плаващото работно време и временната заетост.
 • Модернизация на бюрата по труда и превръщането им в ефективна платформа и връзка между предлагащите и търсещите работа.
 • Създаване работеща система за преквалификация и допълнителна квалификация, която ще достига до нуждаещите се чрез индивидуализирани пакети и бюджети. 
 • В намирането на работа за дългосрочно безработните лица ще включим и частните агенции за подбор на персонал срещу заплащане при успешна реализация на безработен.
 • Промяна на философията на работата на системата на медицинската експертиза на работоспособността.

4. Развитие на системата за дългосрочна грижа

Ние предлагаме изцяло нова политика за грижата към хората с увреждания, хронично болните и възрастните хора. Ще настояваме и ще работим за отделяне на дългосрочната грижа като самостоятелен осигурителен риск, което ще позволи да бъде изграден капацитет, да бъдат подготвени подходящите квалифицирани кадри и да се осигури качествен живот за хората, имащи нужда от продължителна грижа и техните близки. Целта на системата за дългосрочна грижа, която предлагаме, е да осигури подходяща помощ на нуждаещите се лица, гарантираща достоен живот, без това да е свързано с непосилна финансова тежест за самите тях и семействата им.

5. Пенсионна система

В последните години беше допуснато административно политическо вмешателство в пенсионно-осигурителната система, което не беше съобразено с основните принципи на системата. Неоснователно беше поставян акцент върху увеличаване на размера на минималната пенсия, което доведе до деформации и неоправдано приближаване на минималната пенсия до средната пенсия.

Основни цели, които трябва да се постигнат по отношение на пенсиите са:

 • Пенсията на човека да е в съответствие с неговия осигурителен принос
 • Осъвременяването на пенсиите да се прави само на основа швейцарското правило
 • Пенсионната система да бъде изчистена от неосигурителни плащания
 • Да се сложи край на опитите да се решават социалните проблеми чрез пенсионната система.